طراحی سازه های فولادی و بتنی

ارائه طرح های سازه ای اسکلت فلزی و بتنی بر اساس ضوابط و آیین نامه های سازمان نظام مهندسی استان تهران و مقررات ملی ساختمان با در نظر گرفتن نیازهای کارفرما و اصول معماری فضاها

پیمانکاری ابنیه

اجرای تمامی مراحل انواع ساختمان بدون محدودیت، از جمله اجرای مراکز آموزشی، ساختمانهای اداری، تجاری و آپارتمانها و مجتمع های مسکونی مطابق با استانداردها

ارزیابی ساختمان جهت مقاوم سازی

ارزیابی وضعیت و سونداژ ساختمان، تهیه نقشه های مهندسی وضعیت کنونی ساختمان در جهت تشخیص نقاط ضعف و ارائه راهکارهای مقاوم سازی و بهسازی ساختمان

تهیه نقشه های مقاوم سازی

نگارش دفترچه محاسبات و تهیه نقشه های مهندسی عملیات مقاوم سازی و بهسازی سازه و فونداسیون به همراه دستورالعمل های اجرایی مورد نیاز عملیات مقاوم سازی

مدلسازی و ارائه راهکار

ساخت مدل کامپیوتری و شناسایی ضعف های سازه ای ساختمان و ارائه راهکارهای مهندسی در جهت مقاوم سازی و بهسازی عملکرد ساختمان متکی بر آیین نامه ها و دستورالعمل ها

اجرای عملیات مقاوم سازی

برآورد هزینه های اجرا، آماده سازی محیط و اجرای عملیات مقاوم سازی مطابق با نقشه ها و دستورالعمل های تهیه شده با رعایت اصول ایمنی و HSE و تعامل مستقیم با کارفرما در حین انجام پروژه